1. Beheer en aanvaarding

Deze website wordt beheerd door Hôtel Jourdain"Beheerder").
 
Het gebruik van de website hoteljourdain.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u als gebruiker geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze disclaimer en de voorwaarden van specifieke producten of diensten op deze website, primeren de voorwaarden van de producten of diensten.

2. Doel van de website

Deze website hoteljourdain.com wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie/producten/diensten/beschikbaarheden/... van de onderneming van de beheerder. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald werd. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. De informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u uitdrukkelijk contact opnemen met de beheerder. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

3. Gebruik van de website

De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen daartoe kan de beheerder niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. Als bepaalde informatie die op of via de website verstrekt wordt bepaalde tekortkomingen vertoont, zal de beheerder de nodige inspanningen leveren om die tekortkomingen zo snel als mogelijk weg te werken.
De beheerder kan de inhoud van de website en de daarop aanwezige hyperlinks op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen en/of verwijderen. De beheerder raadt de gebruiker dan ook aan om de tekst van deze disclaimer periodiek door te nemen. Als de gebruiker zelf bepaalde onjuistheden zou vaststellen, dan verbindt hij zich ertoe dit zo spoedig mogelijk te melden aan de beheerder, zodat de laatstgenoemde de nodige maatregelen kan treffen.
De beheerder spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De beheerder kan evenwel niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en/of niet door andere technische problemen zou worden getroffen. De beheerder is niet aansprakelijk voor het ongestoord gebruik van deze website.
De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij op de website terugvindt. Hetzelfde geldt voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke (on)rechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van deze website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Partijen verstaan hieronder onder andere, maar niet limitatief: alle soorten economische verliezen, eventuele werkonderbrekingen, de beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker of van/aan de apparatuur of programma's van de gebruiker.

4. Hyperlinks en verwijzingen

De gebruiker wordt op of via deze website doorverwezen naar websites van derden. De beheerder beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap ten aanzien van de websites van deze derde partijen. De beheerder kan daarom geen enkele zekerheid geven of aansprakelijkheid oplopen inzake de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch inzake de beschikbaarheid van de voorgenoemde websites en informatiebronnen. Deze doorverwijzingen gebeuren op eigen risico van de gebruiker. De doorverwijzing houdt op geen enkele manier een bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud daarvan. De beheerder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

5. Bescherming van persoonsgegevens

In het geval waarin de gebruiker persoonlijke informatie moet verstrekken, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel verzameld en verwerkt om de door hem gevraagde informatie te verstrekken of om de door hem gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De persoonsgegevens van de gebruiker worden uiteraard niet bekendgemaakt. Noch worden ze voor direct-marketingdoeleinden gebruikt De gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn persoonsgegevens en kan de juistheid ervan nagaan. De beheerder treft de alle nodige veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website te vergemakkelijken en te versnellen. De meeste internetbrowsers geven de gebruiker de mogelijkheid cookies van zijn harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen voorafgaand aan de installatie ervan.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van “Google Analytics”. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door “Google Inc.”. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor het gebruik of de eventuele reproductie van multimedia-informatie, zoals o.a. geluid, beeld, software, etc., is steeds een voorafgaande toestemming vereist vanwege de beheerder. Hetzelfde geldt voor alle informatie waarvoor uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik worden vermeld.
De beheerder behoudt in elk geval als enige alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Als de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van de beheerder of derde partijen zou miskennen en de hierboven gestelde voorwaarden niet zou naleven, dan zal de gebruiker de beheerder of betrokken derde partijen moeten vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van de gepleegde inbreuk.

9. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die de gebruiker ongevraagd en/of uit eigen beweging aan de beheerder bezorgt, zullen als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De beheerder mag die informatie, reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat de beheerder deze ideeën, concepten, kennis en technieken mag aanwenden voor om het even welk doel, waaronder ook begrepen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

10. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst, alle interpretatieproblemen, alle geschillen en alle vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die erop vermeld wordt. Het raadplegen van deze website impliceert dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel in België, die als enige bevoegd zullen zijn ingeval van onduidelijkheden, geschillen of alle andere soorten vorderingen die uit het gebruik van deze website voortvloeien.